அகவல் பா

அகவல் பா

(ஆசிரியப்பா என்றும் கூறப்படும்)

குறுந்தொகை 119, சத்திநாதனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
சிறுவெள் ளரவின் அவ்வரிக் குருளை
கான யானை யணங்கி யாஅங்கு
இளையள் முளைவாள் எயிற்றள்
வளையுடைக் கையள்எம் அணங்கி யோளே.

= – /= – / – = / = –

– -/ – – / = – / – –

= – / = – / = –

= = / – = / = – / – –

சிறு வெள் / ளரவின் / அவ்வரிக் /குருளை
கான / யானை / யணங்கி / யாஅங்கு
இளையள் / முளைவாள் / எயிற்றள்
வளையுடைக் / கையள்எம் / அணங்கி / யோளே

முதல் வரியில் 4 சீர்கள் உள்ளன. இரண்டாவது வரியிலும் 4 சீர்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சீரிலும் இருப்பது அசை. மூன்றாவது வரியில் 3 சீர்கள் உள்ளன. இறுதி வரிக்கு முந்தைய வரியில் இவ்வாறு இருப்பது அகவல் பாவின் தன்மை.

நேர்நேர், நிரைநேர், நிரைநிரை, நேர்நிரை

தேமா  – –  தே மா
புளிமா = –  பு ளி மா
கருவிளம் = =   க ரு வி ளம்
கூவிளம் – =  கூ வி ளம்

குறுந்தொகை 3, தேவகுலத்தார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது
நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று
நீரினும் ஆரள வின்றே சாரல்
கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு
பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே.

= = / = – / – = / = – –

– = /- = / – – / – –

= – / = – / – – –

= – / = – / – = – / – –

நிலத்தினும் / பெரிதே / வானினும் /உயர்ந்தன்று
நீரினும் / ஆரள / வின்றே / சாரல்
கருங்கோல் / குறிஞ்சிப் / பூக்கொண்டு
பெருந்தேன் / இழைக்கும் / நாடனொடு / நட்பே

எதுகை மோனை:

‘அடிதொறும் தலை எழுத்து ஒப்பது மோனை
அது ஒழித் தொன்றின் எதுகை ஆகும்’  (தொல்காப்பியம், செய்யுளியல் 397, 398 )

மோனை:

வெவ்வேறு அடிகளின் அல்லது சீர்களின் முதல் எழுத்துக்கள் ஒத்துவரின் மோனை ஆகும்.

வெவ்வேறு அடிகளில் ஒத்துவருதல் –

ம்பொருள் என்ப தம்மக்கள் அவர்பொருள்
ந்தம் வினையான் வரும்.

சீர்களின் முதல் எழுத்துக்கள் ஒத்துவருதல் –

ற்க சடறக் ற்பவை ற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.

எதுகை:

இரண்டாவது எழுத்துக்கள் ஒத்துவருதல் எதுகை ஆகும்.  இக்குறளில் கற்க, நிற்க என்ற சொற்கள் இரண்டாம் எழுத்தில் ஒன்றி நின்று எதுகை ஆக அமைகின்றது.

(கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக)